PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

Konto Rady Rodziców

56 1050 1230 1000 0023 5357 3807 

 

Opłaty za przedszkole:

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468

 

Deklaracja dostępności

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

Deklaracja dostępności

 

Przedszkole Miejskie Nr 18 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pm18.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego pm18.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Termin przeglądu i aktualizacji : 2021-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 • zapisy wideo, w tym z sesji Rady Miasta Gliwice opublikowane przed 2020-09-23 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • zapisy audio z sesji Rady Miasta Gliwice opublikowane przed 2020-09-23 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 • dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego pm18.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bożena Kobierska, adres poczty elektronicznej sekretariat@pm18.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 270 37 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego pm18.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego pm18.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Przedszkole Miejskie Nr 18 w Gliwicach powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Przedszkole Miejskie Nr 18 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Przedszkole Miejskie Nr 18 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne. W budynku nie ma wind. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano pochylni , platform, urządzeń i innych środków technicznych do obsługi niepełnosprawnych ruchowo oraz osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Placówka nie dysponuje miejscami parkingowymi.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Ze względu na profil placówki wejście do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem  po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci. Dane kontaktowe: tel. 32 2703784 email: sekretariat@pm18.gliwice.eu. Dostęp ograniczony tylko do pomieszczeń biurowych.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

w budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności [pobierz]

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W GLIWICACH

 

DLA RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram