Kryteria Rekrutacji 2018/19 do Przedszkola Miejskiego nr 18 w Gliwicach

Szanowni Rodzice!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego.

  • Publikacja oferty i otwarcie strony wspierającej proces rekrutacji dla rodziców nastąpi 14 marca 2018 r.W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019, mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (urodzone w roczniku 2015 i starsze), zamieszkałe na obszarze miasta Gliwice.
  • Kontynuacja edukacji przedszkolnej!!!Jeżeli dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zechcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2018/2019 w terminie do 13 marca 2018 r.
  • Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja na przyszły rok szkolny odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:

Załącznik do Zarządzenia nr PM 5694/18 z dnia 24.01.2018

 

Postępowanie rekrutacyjne

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14.03.2018

(godz.9.00)

28.03.2018

(godz.15.00)

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

29.03.2018

 

12.04.2018

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17.04.2018

(godz. 9.00)

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

17.04.2018

            (godz.9.00)

 

24.04.2018

(godz.15.00)

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25.04.2018

(godz.9.00)

 

                                                              Postępowanie uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

9.05.2018

(godz. 9.00)

17.05.2018

(godz. 15.00)

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.05.2108

1.06.2018

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

8.06.2018

(godz.12.00)

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

8.06.2018

(godz. 12.00)

 

15.06.2018

(godz. 15.00)

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19.06.2018

(godz. 9.00)

 

 

Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych:

 

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1.

Dziecko, którego oboje rodzice są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium  stosuje się również w przypadku pracującego lub uczącego się rodzica  samotnie wychowującego dziecko.

130

- zaświadczenie pracodawcy

o zatrudnieniu lub

- zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub

- wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub

- informacja z  krajowego Rejestru

Sądowego lub

- zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym lub

- zaświadczenie o  prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

2.

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub w szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie.

64

-

3.

Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie.

32

-

4.

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców.

24

oświadczenie o zamieszkaniu  dziecka lub dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica (jeżeli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie)

5.

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Gliwicach i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w  Urzędzie Skarbowym w Gliwicach w roku  rekrutacji lub roku poprzedzającym rekrutację

8

- kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego  pieczęcią urzędu skarbowego, w którym  zostało złożone zeznanie lub

- potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią urzędu skarbowego lub - Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego - inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych o Urzędu Skarbowego w Gliwicach.

6.

Dziecko uczęszczające w roku poprzedzającym rekrutację do publicznego żłobka lub placówek opieki nad dzieckiem do lat 3 wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gliwic oraz ujętych w wykazie dziennych opiekunów.

4

zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3 albo dziennego opiekuna.

 

Kryteria ustawowe

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

a) wielodzietność rodziny kandydata*,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata**,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość.

Wyjaśnienia:

*wielodzietność rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

**samotne wychowywanie dziecka - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych, odpowiednio: 

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948),

  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860)

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59[3])

 

 

07 marca 2018

ZOBACZ TAKŻE:

13 stycznia 2020
Drodzy Państwo!  Zachęcamy do udziału w  akcji charytatywnej organizowanej przez nasze przedszkole. Dzięki naszym partnerom dary dla zwierząt można również zostawiać w przychodni weterynaryjnej LOVET przy ul. Spółdzielczej 33C (wejście
19 grudnia 2019
9.01.2020r. w naszym przedszkolu odbędzie się bal karnawałowy. Prosimy, aby na ten dzień przygotować dzieciom stroje karnawałowe.

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH