PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

Konto Rady Rodziców

56 1050 1230 1000 0023 5357 3807 

 

Opłaty za przedszkole:

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468

 

Deklaracja dostępności

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

Słoneczka - Tematyka listopad 2019

1. Odkrywam świat wokół mnie

Obszar fizyczny

 - aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i naśladowczych 

- aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach porannych y wdrażanie do podejmowania prób prowadzenia ćwiczeń porannych (proponowania kolejnych ćwiczeń) 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

Obszar emocjonalny 

- rozwijanie umiejętności nazywania i wyrażania własnych emocji 

i uczuć 

- wdrażanie do szanowania oraz rozumienia uczuć i emocji innych (ludzi i zwierząt) 

- kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami

 Obszar społeczny 

 -kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi 

i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy 

- kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą miejscowości zamieszkania, nazwą kraju (elementy składowe adresu) 

- kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej (jestem Polakiem, mieszkam w Polsce) 

- doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach 

- wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, tworzenie oraz respektowanie zasad i reguł w zabawach grupowych - budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach 

- wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy Obszar poznawczy 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na dany temat (na temat własnego miejsca zamieszkania, drogi, jaką dziecko pokonuje z domu do przedszkola i z przedszkola do domu) 

- kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej  

- usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „t”, „T” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „t” w nagłosie i wygłosie) 

- kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów 

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego (podróżowanie różnymi środkami lokomocji, różnymi trasami, do różnych miejsc) 

- kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”) 

- kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi („mały”, „mniejszy”, „mniej”, „duży”, „większy”, „dużo”, „tyle samo”, „o tyle więcej”, „o tyle mniej”) 

- rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności 

- doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów 

- rozwijanie sprawności grafomotorycznej 


2.  Moja ojczyzna − Polska 

  Obszar fizyczny 

- aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i naśladowczych 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej y aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach porannych 

- wdrażanie do podejmowania prób prowadzenia ćwiczeń porannych (proponowania kolejnych ćwiczeń) 

- kształtowanie właściwego napięcia mięśniowego (tonus mięśniowy) podczas czynności związanych z pisaniem i wycinaniem 

Obszar emocjonalny 

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi 

- kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami 

- wdrażanie do wyrażania własnych uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób

Obszar społeczny 

- wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób, w tym praw i obowiązków wynikających z przynależności do społeczności lokalnej 

- kształtowanie tożsamości narodowej przez ukazanie największych miast Polski, sylwetek sławnych Polaków, piękna przyrody, różnorodnych smaków kuchni regionalnych 

- kształtowanie przynależności do społeczności lokalnej (mała ojczyzna) 

- kształtowanie postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka, w tym rozwijanie cech, z których słyną Polacy (uczynność, gościnność, wspólne biesiadowanie, wspólne śpiewanie) 

Obszar poznawczy 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat (mała i wielka ojczyzna, podróżowanie, środki lokomocji) 

- kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie - kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej 

- poznanie obrazu graficznego głoski „l” – litery „L”, „l” 

- kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów 

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego (podróżowanie różnymi środkami lokomocji, różnymi trasami, do różnych miejsc) 

- kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”) 

- klasyfikowanie przedmiotów zgodnie z podanym kryterium (jednym, np. kształt, kolor, wielkość, lub dwoma łącznie) 

- przeliczanie w zakresie „5” 

- rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności (słuchanie muzyki, śpiew, taniec, działalność plastyczna) 

3. Dawniej i dziś 

 Obszar fizyczny 

- kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach 

- aktywne uczestnictwo w różnych ćwiczeniach ruchowych z przyborami 

- rozwijanie sprawności i zwinności ruchowej przez zabawy ruchowe Obszar emocjonalny 

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi 

- budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania) 

Obszar społeczny 

- wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowania się określonym zasadom 

- wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych 

Obszar poznawczy 

- wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych 

- rozbudzanie zainteresowania światem liter, wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną literą 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat 

- poznanie obrazu graficznego głoski „u” – litery „U”, „u” 

- wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby 

- zapoznanie z graficznym zapisem liczby „6” 

- wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–6 y kształtowanie świadomości własnego ciała 

- kształtowanie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni od własnego ciała 

- wdrażanie do poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami: „prawa”, „lewa”, „z tyłu”, „z przodu”, „obok”, „między”   

4.Podróżujemy w dawne czasy 

Obszar fizyczny 

- kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych 

- aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez 

Obszar emocjonalny 

- doskonalenie rozpoznawania i nazywania podstawowych uczuć 

i emocji 

- kształtowanie uczuć patriotycznych 

Obszar społeczny 

- wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł 

- rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania

 Obszar poznawczy 

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami 

- kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej

- poznanie obrazu graficznego głoski „k” – litery „K”, „k” 

- doskonalenie analizy sylabowej wyrazów 

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab oraz prostych wyrazów 

- wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego 

- wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby 

- zapoznanie z graficznym zapisem liczby „7” 

- wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi 

i porządkowymi w zakresie 1–7 


 

 

07 listopada 2019

ZOBACZ TAKŻE:

06 listopada 2020
Serdecznie zapraszamy dzieci z wszystkich grup do udziału w konkursie- atrakcyjne nagrody czekają. Zobacz zasady i weź udział

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W GLIWICACH

 

DLA RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram