PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

Konto Rady Rodziców

56 1050 1230 1000 0023 5357 3807 

 

Opłaty za przedszkole:

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468

 

Deklaracja dostępności

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

Sówki - Tematyka zajęć - wrzesień 2019

1. Przyjaciele w przedszkolu 

 Cele ogólne

 Obszar fizyczny 

 - wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych 

- wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych 

Obszar emocjonalny 

- kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji Obszar społeczny

 - wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym 

- budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej 

- zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu 

- kształtowanie pożądanych zachowań, respektowanie norm społecznych – wypracowanie kontraktu grupy 

- wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu 

Obszar poznawczy 

- wdrażanie do wypowiadania się na określony temat 

- wdrażanie do samodzielnego tworzenia prac plastycznych za pomocą różnorodnych technik 

- kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów 

- kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów, tworzenia kolekcji, sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji 

- kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)

 - wdrażanie do uważnego słuchania 


2. Jesteśmy bezpieczni

  Cele ogólne 

Obszar fizyczny 

- aktywny udział w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych 

- wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych 

Obszar emocjonalny 

- wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych - wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach Obszar społeczny 

- kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, znajomość zasad poruszania się w terenie zabudowanym (droga dziecka z domu do przedszkola i z przedszkola do domu, znajomość zasad przechodzenia przez jezdnię) 

- wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, tworzenie i respektowanie zasad zabawy w grupie 

- kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy 

Obszar poznawczy 

- kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie y

- rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności 

-wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak) 

- budowanie czynnego i biernego słownika dziecka 

- kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod) 


3. Razem się bawimy

  Cele ogólne 

Obszar fizyczny 

- wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania 

- wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po liniach prostych 

- wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych, konstrukcyjnych, naśladowczych 

- wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych 

Obszar emocjonalny 

- wdrażanie do szukania wsparcia w sytuacjach trudnych - kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi Obszar społeczny 

- kształtowanie umiejętności budowania relacji rówieśniczych w swobodnej zabawie (zmiana osób w parze, zmiana ról w grupie) 

- wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy 

Obszar poznawczy 

- aktywne uczestnictwo w zabawach ze śpiewem, tanecznych i rytmicznych 

- rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności 

- wdrażanie do wypowiadania się na określony temat  

-wdrażanie do uważnego słuchania 

- kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod) 

- kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego) 

- kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej 

- kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie  


4. Różni ludzie-to my

Cele ogólne 

Obszar fizyczny 

- wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania 

- wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po łukach 

- wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych, konstrukcyjnych, naśladowczych y wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych Obszar emocjonalny 

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi Obszar społeczny 

- budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej 

- kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych - budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych 

 -wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kont­rakcie grupowym (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym) Obszar poznawczy 

- rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności 

- wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej 

- kształtowanie umiejętności odróżniania elementów fikcyjnych od rzeczywistych 

- kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie 

- doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby 

- kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie 

- poznanie obrazu graficznego głoski „o” – litery „O”, „o” 

- poznanie obrazu graficznego liczby „1”


 

 

02 września 2019

ZOBACZ TAKŻE:

06 listopada 2020
Serdecznie zapraszamy dzieci z wszystkich grup do udziału w konkursie- atrakcyjne nagrody czekają. Zobacz zasady i weź udział

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W GLIWICACH

 

DLA RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram